Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Christian Hendrikx B.V. h.o.d.n. Maratec, gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, KvK 140

 

Artikel 1   Begrippen

 1. Onder opdrachtgever wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan particulieren en/of bedrijfsmatige of beroepsmatige opdrachtgever en of koper.
 2. Onder Maratec wordt voor de toepassing van deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Christian Hendrikx B.V gevestigd en kantoorhoudende te Maastricht, en door haar aangewezen medewerkers die zich met de uitvoering van de opdrachten (mede) bezig houden, handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.
 3. Onder werkzaamheden wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking verrichten van diensten, aanneming van werk, verkopen van zaken, waaronder, doch niet uitsluitend het leveren en monteren van ramen, (kunststof) kozijnen en deuren, zonweringen, terrasoverkappingen en rolluiken.

 

Artikel 2. Het tot stand komen van een overeenkomst

 1. Op alle overeenkomsten van Maratec, het aanbod daartoe en/of de aanvaarding daarvan, offertes, leveringen en werkzaamheden van Maratec zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij door Maratec uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
 2. De offertes en aanbiedingen die door Maratec worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 3. Tenzij anders overeengekomen, hebben offertes en aanbiedingen een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening, tenzij door Maratec schriftelijk anders is bepaald.
 4. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Maratec zowel mondeling, schriftelijk als digitaal worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Maratec  schriftelijk is aanvaard is de opdracht bindend.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 6. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Maratec ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Maratec buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
 8. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten, leden van het personeel van Maratec binden de laatste niet, voor zover ze door Maratec niet schriftelijk zijn bevestigd.
 9. Mondelinge aanbiedingen door Maratec of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 10. 10.    Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
 11. 11.    Indien geen  schriftelijke of digitale opdrachtbevestiging is ontvangen door Maratec maar de opdrachtgever stemt ermee in om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
 12. Iedere aanvaarding, opdracht, overeenkomst of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Maratec.
 13. Overeenkomsten van verkoop en / of uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Maratec door zijn schriftelijke bevestiging.
 14. Elke met Maratec aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Maratec van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

 

Artikel 3   Specificaties en de werkzaamheden

 1. Alle door Maratec genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen, uitvoeringsperiodes  en (oplever)data zijn vastgesteld op grond van de  gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Maratec genoemde of overeengekomen termijnen/data, gelden steeds als streefdata, binden Maratec niet en hebben slechts een indicatief karakter. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Maratec opleveren en derhalve opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 2. Maratec spant zich in om de leveringstermijnen en opleverdata in acht te nemen. Maratec is niet gebonden aan leveringstermijnen of opleverdata wegens onvoorziene omstandigheden, wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst, meerwerk, wijziging van specificaties of het niet verleend zijn van enige vergunning. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Maratec zijn de zaken te leveren of de werkzaamheden aan te vangen en uit te voeren.
 3. Als de werkzaamheden niet in de planning van Maratec kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 4. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd / uitvoeringsperiode verlengd en de opleverdata verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren/maken en om het meerwerk te verrichten. De (meer)werkzaamheden zullen worden uitgevoerd zodra de planning dat toelaat.
 5. Meerwerk zal worden berekend op basis van de gebruikelijke tarieven van Maratec. Maratec is gerechtigd op voorhand betaling te eisen voor te verrichten meerwerk
 6. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.


 7. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte en/of geleverde tekeningen, berekeningen, afbeeldingen, maatopgaven en overige door hem verstrekte gegevens voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen, applicatiemethode en oppervlaktebehandeling. Onjuistheden en onvolledigheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 8. Indien Maratec door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd. Bovendien kan dit leiden tot opschorting van de werkzaamheden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijden komen alsdan te vervallen.
 9. Indien opdrachtgever niet reeds vóór of bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp aan Maratec heeft verstrekt, zullen partijen in goed onderling overleg de te gebruiken materialen en werkzaamheden bepalen, zo nodig zal dit schriftelijke worden vastgelegd.
 10. Indien de inhoud van de opdracht geheel of gedeeltelijk afhankelijk is van nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te maken keuzes, zal Maratec deze keuzes maken, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de haar bekende ideeën en uitgangspunten van de opdrachtgever.
 11. Maratec zal de werkzaamheden met zorg uitvoeren, één en ander zoveel mogelijk met inachtneming van de specificaties of het ontwerp en zo veel als mogelijk met inachtneming van de wensen van opdrachtgever voor zover mogelijk en vallende binnen de overeengekomen prijzen.
 12. Maratec kan een schriftelijk akkoord verlangen dat opdrachtgever verklaart in te stemmen met de specificaties / het ontwerp. Maratec kan de werkzaamheden opschorten totdat het schriftelijke akkoord is ontvangen.
 13. De werkzaamheden van Maratec worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 14. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
  - de kosten voor grond- , hei-, hak- , breek-, beton-, funderings- , metsel- , timmer- , tegel- , stukadoors- , schilders- , behangers- , steiger- , herstel- of ander bouwkundig werk;
  - de kosten voor aansluiting van elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen;
  - de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
  - de kosten van horizontaal en verticaal transport op de bouwplaats.

 

Artikel 4. De verplichtingen van Maratec

 1. Maratec is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtgever uit te (doen) voeren.
 2. Maratec bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert. Het staat opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Maratec staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de haar gegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig opdrachtnemer de opdracht wenst uit te voeren.
 3. Maratec is, indien opdrachtgever daarom verzoekt, verplicht om opdrachtgever nader te informeren. Deze informatieverplichting van Maratec is beperkt tot de gegevens die opdrachtgever niet onthouden mogen worden in verband met de uitvoering van de opdracht en die ook redelijkerwijs verstrekt kunnen worden.
 4. Maratec heeft het recht af te wijken van bestelde of overeengekomen merken, mits de kwaliteit gelijkwaardig is aan het overeengekomen product. Datzelfde geldt voor minieme kleurafwijkingen.
 5. Maratec is gerechtigd om bepaalde werkzaamheden zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever uit te besteden aan (een) derde(n), zolang dit de aard van de werkzaamheden en de kwaliteit niet voor opdrachtgever nadelig beïnvloedt.
 6. Maratec behoudt zich te allen tijde het recht voor, de in de overeenkomst benoemde medewerkers te vervangen door personen met vergelijkbare senioriteit en ervaring op het terrein van bedoelde werkzaamheden.
 7. Maratec heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 8. Als omstandigheden als in het vorige lid genoemd worden onder meer verstaan de omstandigheden dat:
  - leveranciers en/of onderaannemers van Maratec niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen;
  - bijzondere weeromstandigheden, waaronder begrepen regen, onweer, sneeuw en vorst, brand, verlies of diefstal van gereedschappen en of te leveren materialen.
 9. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn onder de inspanningsverplichtingen van Maratec niet begrepen het onderhoud aan het geleverde of verrichte werk.
 10. Maratec zal zich naar beste vermogen er voor inspannen, aan haar toerekenbare fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een periode van één maand nadat de fouten gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Maratec haar gemeld.
 11. Maratec kan volgens haar gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Maratec toe te rekenen oorzaken of indien de fouten na verloop van één maand na oplevering worden gemeld.
 12. Maratec staat er niet voor in dat de geleverde zaken goed werken in samenhang met door de opdrachtgever zelf aangebrachte installaties, technische hulpmiddelen en eventuele andere apparatuur.

 

Artikel 5   Oplevering van het werk

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

-        opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;

-        opdrachtgever de pakbon voor akkoord heeft ondertekend

-        het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

 1. Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Maratec terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Maratec wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

 2. Maratec dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.


 

Artikel 6   Aansprakelijkheid van Maratec

 1. Maratec is niet aansprakelijk voor de kosten, schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

- Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;


- Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;


- Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;


- Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;


- Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;


- Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;

- Enige andere van buitenaf komende oorzaak.

 1. Maratec is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die voortvloeit uit het tekort schieten van Maratec, en/of bij haar in dienst zijnde werknemers, medewerkers of de door Maratec ingeschakelde (hulp)personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van opdracht.
 2. De aansprakelijkheid van Maratec voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te kort schieten in de nakoming door Maratec en/of bij haar in dienst zijnde werknemers of medewerkers en/of door Maratec ingeschakelde (hulp)personen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat de verzekering van Maratec in het voorkomende geval zal uitkeren en voor zover de verzekering om welke reden dan ook niet uitkeert, is deze beperk t tot een bedrag dat Maratec tot het moment van de tekortkoming aan opdrachtgever, in het kader van deze overeenkomst in rekening heeft gebracht. Maratec mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten.
 3. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Maratec niet aansprakelijk en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voor hulppersonen die Maratec op aanwijzing van opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Maratec niet aansprakelijk.
 5. Opdrachtgever is gehouden om binnen 8 dagen nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Maratec. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan is Maratec op geen enkele wijze jegens opdrachtgever aansprakelijk.
 6. Maratec is te allen tijde gerechtigd om de door opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij - en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden, bijvoorbeeld door herstel van de gemaakte fouten.
 7. Opdrachtgever is verplicht eventuele schade zo veel als mogelijk te beperken en is gehouden daartoe de nodige maatregelen te treffen.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Maratec voor alle aanspraken die derden jegens Maratec pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Maratec van de opdracht.

 

Artikel 7   Garantie.

 1. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- of groothandelsgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 2. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn van:
  - verwering of normale slijtage;
  - onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
  - het ontbreken van onderhoud of reiniging van de geleverde zaken;
  - installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of door derden;
  - kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen inbreuk doen aan de deugdelijkheid of functionaliteit;
  - door of namens opdrachtgever geleverde materialen:
  - gebreken die bij oplevering geconstateerd hadden kunnen worden (vide art. 5 lid 2);
  - glasbreuk;
  - kitwerk, behalve voor wat betreft de waterdichtheid;
 3. De garantie op montagewerk en dergelijke is beperkt tot de duur van één jaar na oplevering;
 4. In geval van faillissement van de fabrikant/leverancier/groothandel komen de garanties van rechtswege te vervallen;

Artikel 8   De verplichtingen van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht om aan Maratec het in rekening gebrachte en de kosten te betalen.
 2. Indien Maratec dat wenselijk acht, is hij gerechtigd om aan opdrachtgever een redelijk voorschot op de nog te verrichten werkzaamheden, te leveren materialen en de te maken kosten te vragen. Maratec is gerechtigd om de levering en aanvang van haar werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
 3. De prijzen van de Maratec wordt vastgesteld aan de hand van een loon per uur, in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per boekjaar c.q. kalenderjaar. De omzetbelasting komt ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtgever daartoe verzoekt, zal Maratec voorafgaand aan de aanvang van haar werkzaamheden een opgave doen van de geschatte kosten in verband met de door haar en/of derde(n) te verrichten werkzaamheden. Indien opdrachtgever van Maratec geen vast bedrag ten behoeve van een bepaalde opdracht of per kalenderjaar c.q. boekjaar zijn overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van het honorarium per uur en het totaal van de door Maratec bestede tijd.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door Maratec in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden.
 5. Opdrachtgever is verplicht om het gefactureerde honorarium binnen 8 dagen na dagtekening van de declaratie in Nederlandse valuta aan Maratec te betalen. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de opdrachtgever in verzuim. Verrekening of kortingen zijn niet toegestaan.
 6. Maratec is gerechtigd om de overeenkomst van opdracht te beëindigen indien opdrachtgever in verzuim komt.
 7. Vanaf de 9e dag na factuurdatum is opdrachtgever bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. Na elk heel jaar dat opdrachtgever in verzuim is, dient rente op rente te worden voldaan tot het moment waarop de declaratie en de verschuldigde rente volledig zijn voldaan onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Maratec krachtens de wet of de overeenkomst van opdracht toekomt.
 8. Maratec is steeds gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang opdrachtgever de door Maratec verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Maratec gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 9. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn het in rekening gebrachte bedrag betaalt, zal opdrachtgever jegens Maratec aansprakelijk zijn voor de door Maratec te maken buitengerechtelijke kosten die worden vastgesteld op 15% van het openstaande bedrag. Deze aansprakelijkheid laat de uitoefening door Maratec van overige rechten in verband met de niet-betaling door opdrachtgever onverlet.
 10. Zolang Maratec geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk, levering of verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Maratec.
 11. Maratec heeft het recht deze zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
 12. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Maratec gerechtigd alle in het kader van de overeenkomst ontvangen zaken, gegevens, documenten, informatiedragers, …………….onder zich houden totdat opdrachtgever alle aan Maratec verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 13. Zolang niet aan alle verplichtingen jegens Maratec is voldaan zal de opdrachtgever alleen gebruikersrechten hebben verkregen van Maratec. Eerst nadat aan alle verplichtingen is voldaan zullen de door Maratec ter beschikking gestelde zaken in eigendom worden overgedragen.
 14. De opdrachtgever zorgt ervoor dat Maratec tijdig kan beschikken;

  - Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van Maratec;

  - Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;

  - Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;

  - Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

 15. De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.

 16. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 17. Opdrachtgever moet er voor zorgen en garandeert dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
 18. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Maratec voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9                     Algemene voorwaarden van opdrachtgever               

 1. 1.      Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. 2.      Afwijkende algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Maratec en Maratec deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 10                   Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

 1. 1.      Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Maratec sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Maratec uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands Recht van toepassing.
 2. 2.      In geval van een eventuele onverhoopte procedure is bij uitsluiting de Rechtbank Maastricht bevoegd van een geschil tussen partijen kennis te nemen.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Sittard